Làm thế nào Liên kết Xây dựng thay đổi vào năm 2013

Mỗi năm, liên kết xây dựng dich vu seo sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi đổi tên quá trình này, chúng ta đấu tranh để thích ứng với bản cập nhật, chúng tôi xin khách hàng cho chúng tôi ở lại như là an toàn nhất có thể, chúng ta tranh luận về các yếu tố mới có thể lớn hơn nó trong đôi mắt của Google, nhưng vẫn còn, chúng tôi tiếp tục xây dựng liên kết. [...]