Như thế nào sẽ Google Hummingbird Liên kết Tác động?

"Như thế nào sẽ tác động Google Hummingbird Liên kết?" Nó vẫn còn quá sớm trong mùa Hummingbird để hiểu đầy đủ tác động của các thuật toán mới, nhưng tôi đã phát hiện một vài manh mối, và tiêu đề của cột này là kết quả trực tiếp của những manh mối. Continue reading “Như thế nào sẽ Google Hummingbird Liên kết Tác động?” »