New Acquisition Postini của Google Và liệu lưu trữ bằng sáng chế của họ

Theo một thông cáo báo chí công bố vào ngày 09 tháng 7, Google đã mua lại Postini, một công ty chuyên về “an ninh thông tin liên lạc và tuân thủ các giải pháp theo yêu cầu.”
Postini đã là một phần của chương trình Đối tác Doanh nghiệp Google, do đó, các dịch vụ mà họ cung cấp là điều mà Google đã được biết về một thời gian.
Tôi rất tò mò về “giải pháp bảo mật và tuân thủ” được cung cấp bởi các công ty. Trang web của họ bao gồm những chi tiết, nhưng tôi cũng đã quyết định để có một cái nhìn tại các ứng dụng bằng sáng chế được giao Postini, được bao gồm bên dưới.
Việc mua đã cho $ 625,000,000 tiền mặt, và các thông cáo báo chí lưu ý rằng Postini sẽ trở thành một công ty con thuộc sở hữu của Google.
Postini giải pháp hiện nay bao gồm bảo mật cho email, tin nhắn tức thời, bảo mật web, tin nhắn lưu trữ, mã hóa tin nhắn, và mã hóa lớp an ninh giao thông chính sách được thực thi. Những dịch vụ này, kết hợp với của Google Apps, thêm an ninh cho các ứng dụng dịch vụ seo từ Google.
Các bằng sáng chế được cấp bằng sáng chế và các ứng dụng cung cấp một số cái nhìn sâu sắc vào các dịch vụ từ Postini.
Hãy chắc chắn rằng bạn cũng kiểm tra các thông điệp chào mừng đội Postini tại Google Blog chính thức và tiếp thu Q và A Trang về việc mua lại, ngày 13 Tháng 9 năm 2007, trong đó có một số chi tiết thú vị.
Hệ thống và phương pháp cho thông điệp điện tử lọc sử dụng công nghệ tự động kinh doanh
Được phát minh bởi Peter K. Lund, Scott M. Petry, Jason H. Titus
Giao cho Postini, Inc.
Nộp: 26 Tháng tư 2004
US Patent Application 20050240617
Công bố ngày 27 tháng 10 năm 2005
Trừu tượng
Tiết lộ là những hệ thống và phương pháp để sử dụng trong việc lọc các thông điệp điện tử sử dụng công nghệ tự động kinh doanh.
Trong một khía cạnh, một phương pháp bao gồm việc xác định các thông điệp điện tử được kết hợp với một doanh nghiệp mong muốn, và điều chỉnh các khả năng cung cấp các thông điệp điện tử tới một người nhận của các thông báo nếu thông điệp điện tử được xác định là có liên quan với các doanh nghiệp mong muốn.
Trong phương án cụ thể hơn, phương pháp này lại bao gồm việc gán một thư rác, ghi thông điệp điện tử dựa trên khả năng thư điện tử không mong muốn bởi người nhận định, ngăn chặn giao thông điện tử đến người nhận khi-score thư rác không vượt qua một ngưỡng tổng thể, và cung cấp các thông điệp điện tử đến người nhận mà dựa vào khả năng điều chỉnh khi các thông điệp điện tử được xác định là có liên quan với các doanh nghiệp mong muốn.
Hệ thống lưu trữ dữ liệu và retriveval và phương pháp liên quan lưu trữ và truy xuất dữ liệu
Được phát minh bởi Fredric L. Cox, Dorion A. Carroll, Kevin Peter Lund, Michael J. Oswall, Scott M. Petry, và Joh H. Prall
Giao cho Postini, Inc.
US Patent Application 20050044170
Công bố ngày 24 tháng 2 năm 2005
Nộp: 19 Tháng 8 2003
Trừu tượng
Lưu trữ dữ liệu và các hệ thống và phương pháp phục hồi liên quan được trình bày ở đây. Trong một khía cạnh, một hệ thống bao gồm các máy chủ xử lý dữ liệu cấu hình để nhận dữ liệu vào và truyền tải dữ liệu để lưu trữ. Hệ thống này cũng bao gồm các máy chủ lưu trữ dữ liệu của từng cùng với một hoặc nhiều dữ liệu hơn các đơn vị lưu trữ và cấu hình để nhận dữ liệu được truyền tải bằng văn bản cho một hoặc nhiều đơn vị lưu trữ dữ liệu, và để đọc dữ liệu từ một hoặc nhiều đơn vị lưu trữ dữ liệu.
Hơn nữa, hệ thống có thể bao gồm các máy chủ hồi dữ liệu cùng với một hoặc nhiều hơn các máy chủ lưu trữ dữ liệu và cấu hình để lấy dữ liệu từ các đơn vị lưu trữ một hoặc nhiều dữ liệu hơn. Hệ thống này bao gồm thêm các mô-đun trình từng gắn liền với một trong các máy chủ lưu trữ dữ liệu, nơi có ít nhất hai trong số các mô-đun trình được cấu hình để viết một phần của dữ liệu cho các đơn vị lưu trữ dữ liệu tương ứng.
Ngoài ra, mỗi mô-đun trình được cấu hình để truyền tải một sự thừa nhận có liên quan với nhau của ít nhất hai đơn vị lưu trữ dữ liệu tương ứng theo các văn bản của các phần dữ liệu trong ít nhất hai đơn vị lưu trữ dữ liệu. Hơn nữa, một số biểu có thể bao gồm một trình quản lý quan trọng cùng với các máy chủ xử lý dữ liệu và cấu hình để nhận được các phím mà chỉ ra vị trí của các phần dữ liệu trong các đơn vị lưu trữ một hoặc nhiều dữ liệu hơn. Ngoài ra, mỗi máy chủ hồi dữ liệu có thể được thực hiện cùng với người quản lý chủ chốt và sử dụng các phím để lấy dữ liệu từ các đơn vị lưu trữ một hoặc nhiều dữ liệu hơn.
Tóm tắt Quarantine hành động
Được phát minh bởi Michael J. Oswall, Dorion A. Carroll, Lisa M. Hoggatt, Scott M. Petry, Fredric L. Cox. Peter K. Lund, và Michael D. Beeson
Giao cho Postini, Inc.
US Patent Application 20060242708
Công bố ngày 26 tháng 10 2006
Nộp: 25 Tháng tư 2005
Trừu tượng
Bày ở đây là những hệ thống, phương pháp và các loại tương tự đối với việc quản lý các thư đã được lọc và các thiết lập lọc. Hiện thân sử dụng sự tương tác của người dùng và một tin nhắn thông báo để thực hiện các lệnh / yêu cầu. Trong một khía cạnh, một tin nhắn thông báo được sử dụng để thông báo cho một người sử dụng máy tính của lọc tin điện tử đến được lưu trữ trong một máy chủ kiểm dịch và cơ sở dữ liệu dịch vụ seo website.
Trong một phương án, các tin nhắn thông báo bao gồm thông điệp dữ liệu có thông tin liên quan đến tin nhắn gửi đến từ đạt chặn máy chủ đích và được lưu trữ trong các máy chủ kiểm dịch và cơ sở dữ liệu. Cũng trong phương án này, tin nhắn bao gồm giao diện người sử dụng dữ liệu có thể lựa chọn bởi người sử dụng để quản lý việc xử lý các tin nhắn gửi đến.
Ngoài ra, các thông báo bao gồm logic của hành động kết hợp với các dữ liệu giao diện người dùng và cấu hình để thực hiện các lựa chọn được thực hiện bởi người sử dụng bằng cách gửi lệnh từ máy tính của người dùng đến máy chủ cơ sở dữ liệu kiểm dịch và thông qua một mạng máy tính.
Hệ thống thông tin uy tín nguồn tin điện tử
Được phát minh bởi Peter K. Lund, Scott M. Petry, Craig S. Croteau, Kenneth K. Okumura, và Dorion A. Carroll
Giao cho Postini, Inc.
US Patent Application 20060031483
Công bố ngày 09 tháng hai năm 2006
Nộp: ngày 25 tháng năm năm 2005
Trừu tượng
Bày ở đây được lọc hệ thống và phương pháp có sử dụng một hệ thống danh tiếng nguồn tin điện tử. Hệ thống uy tín nguồn duy trì một hồ bơi của nguồn Internet Protocol (IP) địa chỉ thông tin, trong các hình thức của một Real-Time Mạng Threat Identification (“RTIN”) cơ sở dữ liệu, mà có thể cung cấp danh tiếng của các địa chỉ IP nguồn, có thể được sử dụng bởi khách hàng cho mạng lưới giao thông lọc.
Hệ thống uy tín nguồn cung cấp cho nhiều con đường khác để truy cập vào các thông tin uy tín nguồn. Ví dụ về các con đường như vậy có thể bao gồm Domain Name Server (DNS) truy vấn kiểu, phục vụ các router với router-dữ liệu bảng, hay con đường khác.
Hệ thống và phương pháp quản lý truyền tải các thông điệp điện tử đồng bộ
Được phát minh bởi Scott M. Petry, Shinya Akamine, Peter K. Lund, Fredric L. Cox, và Michael J. Oswall
Giao cho Postini, Inc.
US Patent Application 20060265459
Đăng ngày 23 Tháng 11 2006
Nộp: 20 Tháng ba 2006
Trừu tượng
Sáng chế này cung cấp một hệ thống quản lý thông điệp điện tử (EMS) trong đó bao gồm một vòng lặp phản hồi thời gian thực, nơi dữ liệu được thu thập từ các thông điệp điện tử về những nỗ lực kết nối đến, cố gắng giao hàng đi, và phân tích nội dung tin nhắn, và viết vào một ma trận dữ liệu tập trung.
Một quá trình riêng biệt truy cập các dữ liệu ma trận và phân tích xu hướng trong dữ liệu đó. Việc phát hiện các mẫu dữ liệu, các xu hướng hay hành vi dựa trên các thông số cấu hình cho người nhận. Căn cứ vào các quyết định này, quá trình này có thể hướng dẫn các thành phần trong EMS để chấp nhận, chuyển hướng, từ chối, sửa đổi, trì hoãn, nếu không xử lý của các yêu cầu kết nối, các nỗ lực giao hàng, hoặc tin nhắn. Phương pháp liên quan để quản lý việc truyền tải các thông điệp điện tử cũng được tiết lộ.
Mã hóa TLS trong một môi trường dịch vụ e-mail quản lý
Được phát minh bởi Lê Bình, Erik Chen, Michael J.Oswall, Adam Dawes, Joseph Green, Kenneth K. Okumura, Scott M. Petry, và Lisa Lund
Giao cho Postini, Inc.
US Patent Application 20070136801
Công bố 14 Tháng Sáu 2007
Nộp: 13 tháng 12 năm 2005
Trừu tượng
Tiết lộ là những hệ thống và phương pháp để cung cấp mã hóa lớp vận chuyển với một thông điệp điện tử trung gian dịch vụ xen vào một con đường thông điệp của một thông điệp điện tử quản lý để được gửi từ một máy chủ gửi đến một máy chủ nhận định trên một mạng máy tính.
Để thực hiện TLS trong một bối cảnh các dịch vụ e-mail quản lý như vậy, cho rằng một dịch vụ e-mail quản lý được đưa vào các con đường giao thông, các giao thức bảo mật lớp vận tải được thành lập đồng thời cùng cả các liên kết từ các máy chủ gửi đến e-quản lý dịch vụ mail và từ máy chủ nhận cho dịch vụ e-mail quản lý, với các dịch vụ e-mail quản lý cung cấp một “proxy” kết nối truyền thông giữa các máy chủ gửi thư và máy chủ nhận.
Dịch vụ nhắn tin điện tử có giá trị gia tăng và thực hiện minh bạch trong đó sử dụng máy chủ trung gian
Được phát minh bởi Gordon Raymond Irlam, Brian Maggi, và Scott Petry
Giao cho Postini, Inc.
US Patent 6650890
Cấp ngày 18 tháng mười một năm 2003
Nộp: 29 tháng chín năm 2000
Trừu tượng
Sáng chế này cung cấp cho một, tiền xử lý tin nhắn điện tử giải pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ mà giá trị gia tăng cho các thông điệp điện tử thay mặt cho các ISP hoặc người dùng cuối, trước khi những tin nhắn được gửi đến máy chủ email đích.
Dịch vụ này có thể phát hiện và bắt giữ làm hư hỏng hoặc không mong muốn thông điệp, như thư rác, virus hoặc các tin nhắn email rác khác, và thông điệp điện tử trên đường từ các nguồn khác nhau bao gồm một loạt các chủ đề để những điểm đến có dây và không dây, ngoài các địa chỉ email người nhận, trong nhiều định dạng.
Hệ thống và phương pháp quản lý truyền tải các thông điệp điện tử thông qua hoạt động ngày tin cập nhật
Được phát minh bởi Scott M. Petry, Shinya Akamine, Peter Kevin Lund, Fred Cox, Michael John Oswall
Giao cho Postini, Inc.
US Patent 6941348
Cấp ngày 06 tháng chín năm 2005
Nộp: 19 tháng hai năm 2003
Trừu tượng
Sáng chế này cung cấp một hệ thống quản lý thông điệp điện tử (EMS) trong đó bao gồm một vòng lặp phản hồi thời gian thực, nơi dữ liệu được thu thập từ các thông điệp điện tử về những nỗ lực kết nối đến, cố gắng giao hàng đi, và phân tích nội dung tin nhắn, và viết vào một ma trận dữ liệu tập trung.
Một quá trình riêng biệt truy cập các dữ liệu ma trận và phân tích xu hướng trong dữ liệu đó. Việc phát hiện các mẫu dữ liệu, các xu hướng hay hành vi dựa trên các thông số cấu hình cho người nhận.
Căn cứ vào các quyết định này, quá trình này có thể hướng dẫn các thành phần trong EMS để chấp nhận, chuyển hướng, từ chối, sửa đổi, trì hoãn, nếu không xử lý của các yêu cầu kết nối, các nỗ lực giao hàng, hoặc tin nhắn. Phương pháp liên quan để quản lý việc truyền tải các thông điệp điện tử cũng được tiết lộ.
Dịch vụ nhắn tin điện tử có giá trị gia tăng và thực hiện minh bạch trong đó sử dụng máy chủ trung gian
Được phát minh bởi Gordon Raymond Irlam, Brian Maggi, Scott Petry
Giao cho Postini, Inc.
US Patent 7236769
Cấp ngày 26 tháng 6 năm 2007
Nộp: 26 Tháng chín 2003
Trừu tượng
Công bố thông tin này cung cấp cho một, tập trung, tiền xử lý giải pháp nhắn tin điện tử thống nhất thực hiện nhiệm vụ giá trị gia tăng cho các thông điệp điện tử thay mặt cho các ISP hoặc người dùng cuối, trước khi những tin nhắn được gửi đến máy chủ đích e-mail.
Dịch vụ này có thể phát hiện và bắt giữ làm hư hỏng hoặc không mong muốn thông điệp, như thư rác, virus hay các tin nhắn rác e-mail khác, và tuyến đường điện tử thông điệp từ các nguồn khác nhau bao gồm một loạt các chủ đề để những điểm đến có dây và không dây, ngoài những người nhận e-mail giải quyết, trong các định dạng khác nhau.
Trong một số phương án, giải pháp nhắn tin điện tử cung cấp các hồ sơ người dùng lưu trữ, liên kết với một người sử dụng đối tượng mà thông điệp e-mail được giải quyết, mà có các thông số phát hiện cho dữ liệu thông báo xử lý e-mail. Trong phương án như vậy, một bộ xử lý cũng được cung cấp để xử lý các dữ liệu thông báo e-mail để xác định nghi phạm điệp e-mail theo các thông số phát hiện trong hồ sơ người dùng.
Một trang web có thể truy cập bởi người sử dụng để thiết lập các thông số phát hiện cũng được tiết lộ. Hơn nữa, phương pháp khác nhau có liên quan với hiện thân khác nhau của các giải pháp nhắn tin điện tử bày ở đây cũng được tiết lộ.

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video